fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg fra webshop, og andre ydelser, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Sælger og Køber.

Juridiske oplysninger på Sælger:

Maxpartner ApS
Roskildevej 342D, 1.
2630 Taastrup
CVR: 41400676

Sælger har udelukkende erhvervsdrivende, offentlige organisationer og institutioner med CVR-nummer som kunder. En Køber skal således være enten en erhvervsdrivende, offentlig organisation eller institution med CVR-nummer.

1. Tilbud og afgivelse af ordre
1.1. Annoncerne på varerne samt de enkelte varer på vores webshop, skal alene ses som en opfordring til at afgive tilbud fra Købers side.
1.2. Når Køber vælger at placere en ordre på en given vare via vores webshop, er Køber indforstået med, at ordren først er endelig bindende for Sælger, så snart at Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra Sælger.
1.3. Hvis Køber efterspørger et skriftligt tilbud fra Sælger, er det af Sælger afgivne tilbud gældende i 30 dage fra datoen for Sælgers tilbudsafgivelse medmindre andet skriftligt fremgår af tilbuddet.
2. Priser
2.1. På Sælgers webshop er alle priser – som standard - angivet i DKK og ekskl. moms og ekskl. fragt.
2.2. Køber har mulighed for at fravige pkt. 2.2. således, at prisen vises i EUR frem for DKK. Sælger fastsætter i den forbindelse selv omregningskursen.
3. Fragt og levering
3.1. Ved ordrer som er indkommet senest kl. 13.30 på en hverdag, bestræber Sælger sig på at sende ordren samme dag eller den efterfølgende hverdag.
3.2. Hvis den/de bestilte varer er i restordre hos Sælger, bliver varen afsendt snarest muligt herefter. Køber bliver orienteret af Sælger såfremt den/de bestilte varer er i restordre med forventet dato for afsendelse fra Sælger.
3.3. Hvis afsendelse tager mere end 30 dage fra ordrebekræftelse, har både Sælger og Køber mulighed for at annullere købet ved skriftlig meddelelse til den anden part.
3.4. Sælger afsender til leveringsadresser i Danmark, Grønland, Færøerne og EU.
3.5. Ordrer som skal afsendes til en leveringsadresse i Danmark, bliver som udgangspunkt leveret en til to hverdage efter afsendelse fra Sælger.
3.6. Transporttiden på ordrer, som skal afsendes til en adresse uden for Danmark, kan Sælger specificere på anmodning fra Køber.
3.7. Køber betaler fragt- og emballageomkostninger, hvilket bliver beregnet ved Købers ordreafgivelse via Sælgers webshop eller fremgår direkte af det af Sælger afgivne tilbud. Omkostninger til evt. told og andre afgifter afholdes af Køber, og er Sælger uvedkommende.
3.8. Så snart Sælger har overdraget forsendelsen, herunder også forsendelser relateret til reklamationer, til en ekstern fragtfører, overgår risikoen for forsendelsen, herunder forsendelsens hændelige undergang, til Køber. En evt. transportforsikring tegnes kun efter Købers udtrykkelige ønske og i så fald for Købers regning.
3.9. Såfremt at den ekstern fragtfører ikke overholder den forventede leveringstid, kan Sælger ikke blive draget til ansvar herfor. Køber har ingen misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af forsinkelse over for Sælger.
4. Betaling
4.1. Ved Købers ordreafgivelse via Sælgers webshop, skal Køber som udgangspunkt betale via Dankort, Visa eller MasterCard, og evt. betalingskortgebyrer bliver væltet over på Køber. Sælger fakturerer Køber ved afsendelse af ordren, og trækker i den forbindelse købsbeløbet fra det oplyste betalingskort.
4.2. Ved Købers ordreafgivelse via Sælgers webshop, kan Køber kan blive tildelt en kredit på 14 dage, hvor Køber bliver faktureret ved ordreafsendelse med betalingsfrist på 14 dage fra fakturaudstedelse. Dette forsætter en forudgående godkendelse fra Sælgers side, hvor Sælger – i samarbejde med Køber – foretager en kreditvurdering af Køber.
4.3. For køb foretaget uden om Sælgers webshop, bliver Køber faktureret ved ordreafsendelse med betalingsfrist på 14 dage fra fakturaudstedelse.
5. Ejendomsforbehold
5.1. Sælger forbeholder sig fuld ejendomsret over købte vare(r) indtil fuld betaling har fundet sted.
6. Fortrydelsesret og returneringsret
6.1. Køber har ingen fortrydelses- eller returneringsret.
7. Reklamationer og leverandørgaranti
7.1. Køber er forpligtet til at reklamere over for Sælger senest 8 dage fra at den eksterne fragtfører har leveret ordren på leveringsadressen. Såfremt reklamationsfristen overskrides, vil reklamationen være ugyldig.
7.2. Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med den købte vare, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte varer. Hvis varen ej er anvendt i overensstemmelse med anvendelsesområdet eller efter de anvisningerne, vil reklamationen blive betragtet som værende ugyldig.
7.3. Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, som Køber har opnået fra Sælgers leverandører.
7.4. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, som Sælger måtte yde i forbindelse med køb af varer fra Sælger.

7.5. I tilfælde af gyldig reklamation efter pkt. 7.1., har Sælger valgfrihed mellem enten at reparere den defekte vare eller at ombytte varen. Køber har ingen yderligere mangelsbeføjelser.
7.6. I tilfælde af ombytning eller reparation efter pkt. 7.5., skal Køber selv arrangere fragten og bekoste fragten retur til Sælger. Risikoen for returforsendelsen, herunder forsendelsens hændelige undergang, overgår først fra Køber til Sælger, når returforsendelsen er blevet leveret på Sælgers adresse.
7.7. Sælger yder ikke selvstændig garanti på leverede varer.
7.8. Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en vare direkte over for Sælgers leverandør, idet Sælger alene videreformidler oplysning om en eventuel leverandørgaranti til Køber.
8. Ansvar
8.1. Sælger er ansvarlig efter produktansvarsloven i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som varer leveret af Sælger måtte forvolde – dog kun i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Sælgers side, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
8.2. Sælgers ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 10.000.000.
8.3. Hvis Sælger er ansvarlig for produktskade, jf. pkt. 8.1., men såfremt produktskaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret mellem parterne efter graden af udvist skyld.
8.4. Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs for det ansvar, som Sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end Sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge eller indklage ved samme domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af varer leveret af Sælger via Køber til tredjemand.
8.5. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
9. Værneting
9.1. Tvister mellem parterne afgøres i overensstemmelse med disse generelle salgs- og leveringsbetingelser og i henhold til dansk ret.
9.2. Ved søgsmål vælges Sø- og Handelsretten i København som rette værneting.